Obslista Halland 1 nov 2014

Totalt 77 arter 

Knölsvan

Sångsvan

Grågås

Vitkindad gås

Kanadagås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Vigg

Ejder

Sjöorre

Knipa

Småskrake

Storskrake

Fasan

Smålom

Storlom

Smådopping

Storskarv

Toppskarv

Gråhäger

Havsörn

Blå kärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Pilgrimsfalk

Vattenrall

Rörhöna

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kärrsnäppa

Brushane

Enkelbeckasin

Myrspov

Storspov

Svartsnäppa

Gluttsnäppa

Bredstjärtad labb

Kustlabb

Skrattmås

Gråtrut

Havstrut

Tretåig mås

Sillgrissla

Tordmule

Kungsfiskare

Ängspiplärka

Skärpiplärka

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Kungsfågel

Skäggmes

Blåmes

Talgoxe

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Stare

Gråsparv

Pilfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Vinterhämpling

Gråsiska

Gulsparv

Sävsparv