ARTLISTA
Öland den 7-9 oktober
2011

Totalt antal arter:108 (inkl 2 x ob)

Knölsvan

Sångsvan

Mindre sångsvan

Bläsgås

Grågås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Vigg

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Smålom

Storlom

Obestämd islom

Skäggdopping

Gråhakedopping

Storskarv

Gråhäger

Havsörn

Brun kärrhök

Blå kärrhök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Tornfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Trana

Skärfläcka

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Sandlöpare

Skärsnäppa

Kärrsnäppa

Enkelbeckasin

Myrspov

Svartsnäppa

Rödbena

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Sillgrissla

Obestämd sillgrissla/tordmule

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Hornuggla

Jorduggla

Större hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Hussvala

Ladusvala

Ängspiplärka

Forsärla

Sädesärla

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Näktergal

Stenskvätta

Ringtrast

Koltrast

Björktrast

Rödvingetrast

Svarthätta

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Varfågel

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Gulsparv

Sävsparv

Ormörn