Obslista exkursionen till Skåne
2-4 oktober 2015

129 arter

Skövde Fågelklubb
och
Falbygdens Fågelklubb

Knölsvan

Sångsvan

Mindre sångsvan

Bläsgås

Grågås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Storskarv

Gråhäger

Röd glada

Havsörn

Blå kärrhök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Tornfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Sothöna

Trana

Strandskata

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Kärrsnäppa

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Myrspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Grönbena

Skrattmås

Fiskmås

Silltrut

Gråtrut

Kaspisk trut

Havstrut

Kentsk tärna

Sillgrissla

Tordmule

Tamduva

Skogsduva

Ringduva

Kattuggla

Jorduggla

Pärluggla

Större hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Ladusvala

Hussvala

Större piplärka

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Forsärla

Sädesärla

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Tajgablåstjärt

Svart rödstjärt

Stenskvätta

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Dubbeltrast

Tajgasångare

Bergstajgasångare

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Grå flugsnappare

Skäggmes

Stjärtmes

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Varfågel

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Gulsparv

Sävsparv