ARTLISTA
Skövde och Falbygdens Fågelklubbar
Ölandsresa den 4-6 oktober 2013
Totalt sågs 109 arter
(+ en ob.)

Knölsvan

Bläsgås

Grågås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Brunand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Smålom

Storlom

Ob. islom

Skäggdopping

Gråhakedopping

Svarthakedopping

Storskarv

Gråhäger

Havsörn

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Trana

Skärfläcka

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Sandlöpare

Småsnäppa

Kärrsnäppa

Brushane

Dvärgbeckasin

Enkelbeckasin

Myrspov

Småspov

Storspov

Svartsnäppa

Rödbena

Gluttsnäppa

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Kaspisk trut

Havstrut

Sillgrissla

Tordmule

Tamduva

Ringduva

Jorduggla

Större hackspett

Sånglärka

Hussvala

Ladusvala

Trädpiplärka

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Skärpiplärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Rödstjärt

Svarthakad buskskvätta

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Svarthätta

Taigasångare

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Blåmes

Talgoxe

Trädkrypare

Skata

Nötkråka

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Lappsparv

Gulsparv