ARTLISTA
Skövde och Falbygdens Fågelklubbar
Ölandsresa den 10-12 oktober 2014
Totalt sågs 130 arter

Knölsvan

Mindre sångsvan

Bläsgås

Grågås

Vitkindad gås

Prutgås

Gravand

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Salskrake

Storskrake

Smålom

Storlom

Skäggdopping

Gråhakedopping

Smådopping

Storskarv

Gråhäger

Havsörn

Duvhök

Sparvhök

Blå kärrhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Rapphöna

Trana

Strandskata

Större strandpipare

Ljungpipare

Fjällpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Sandlöpare

Småsnäppa

Kärrsnäppa

Brushane

Skärsnäppa

Enkelbeckasin

Myrspov

Storspov

Grönbena

Rödbena

Roskarl

Gluttsnäppa

Kustlabb

Bredstjärtad labb

Dvärgmås

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Kaspisk trut

Havstrut

Kentsk tärna

Sillgrissla

Tordmule

Tobisgrissla

Tamduva

Skogsduva

Turkduva

Ringduva

Kattuggla

Större hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Hussvala

Ladusvala

Ängspiplärka

Rödstrupig piplärka

Sädesärla

Forsärla

Gärdsmyg

Rödhake

Järnsparv

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Stenskvätta

Koltrast

Ringtrast

Dubbeltrast

Rödvingetrast

Björktrast

Taltrast

Svarthätta

Taigasångare

Kungsfågelsångare

Gransångare

Lövsångare

Kungsfågel

Grå flugsnappare

Blåmes

Talgoxe

Stjärtmes

Pungmes

Entita

Nötväcka

Trädkrypare

Varfågel

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Hämpling

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Gulsparv

Sävsparv