Obslista exkursionen till Skåne
6-8 feb 2015

Skövde Fågelklubb
och
Falbygdens Fågelklubb

Totalt 86 arter

Knölsvan

Sångsvan

Sädgås

Spetsbergsgås

Bläsgås

Grågås

Vitkindad gås

Kanadagås

Gravand

Bläsand

Kricka

Gräsand

Svartand

Brunand

Vitögd dykand

Vigg

Bergand

Ejder

Alfågel

Svärta

Knipa

Salskrake

Småskrake

Storskrake

Fasan

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Svarthakedopping

Havssula

Storskarv

Gråhäger

Vit stork

Röd glada

Havsörn

Blå kärrhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Kungsörn

Tornfalk

Pilgrimsfalk

Rörhöna

Sothöna

Fläckdrillsnäppa

Skrattmås

Fiskmås

Gråtrut

Havstrut

Tamduva

Ringduva

Jorduggla

Spillkråka

Större hackspett

Ängspiplärka

Gärdsmyg

Järnsparv

Rödhake

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Entita

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Skata

Kaja

Råka

Kråka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Gråsiska

Mindre korsnäbb

Domherre

Gulsparv

Kornsparv