ARTLISTA
ÖLAND
4-6 oktober 2019

Knölsvan

Mindre sångsvan

Sädgås

Grågås

Kanadagås

Vitkindadgås

Prutgås

Bläsand

Snatterand

Kricka

Gräsand

Stjärtand

Skedand

Brunand

Vigg

Ejder

Alfågel

Sjöorre

Svärta

Knipa

Småskrake

Storskrake

Rapphöna

Smålom

Storlom

Smådopping

Skäggdopping

Storskarv

Gråhäger

Större strandpipare

Ljungpipare

Kustpipare

Tofsvipa

Kustsnäppa

Småsnäppa

Kärrsnäppa

Enkelbeckasin

Myrspov

Storspov

Gluttsnäppa

Röd glada

Havsörn.

Blå kärrhök

Duvhök

Sparvhök

Ormvråk

Fjällvråk

Tornfalk

Stenfalk

Pilgrimsfalk

Sothöna

Trana

Kaspisktrut

Havstrut

Gråtrut

Fiskmås

Skrattmås

Dvärgmås

Sillgrissla

Tordmule

Tamduva

Ringduva

Skogsduva

Hornuggla

Större hackspett

Trädlärka

Sånglärka

Ladusvala

Ängspiplärka

Sädesärla

Gärdsmyg

Rödhake

Järnsparv

Svart rödstjärt

Rödstjärt

Stenskvätta

Koltrast

Björktrast

Taltrast

Rödvingetrast

Dubbeltrast

Ärtsångare

Svarthätta

Gransångare

Kungsfågel

Brandkronad kungsfågel

Blåmes

Talgoxe

Nötväcka

Trädkrypare

Nötskrika

Kaja

Skata

Gråkråka

Råka

Korp

Stare

Gråsparv

Pilfink

Bofink

Bergfink

Grönfink

Steglits

Grönsiska

Gråsiska

Hämpling

Gulsparv

Sävsparv