MÖNARPSOMRÅDET


 
Mönarp - vägen mot Jäla  18 juli 1999
Jordbrukslandskapet söder om Falköping brukar av fågelskådare sammanfattas under namnet Mönarpsområdet, efter gården Mönarp som utgör dess kärna. Det utgörs till största delen av uppodlade lågmossar. Området är rikt på lador, även om de faller en efter en. Eftersom man har problem med dräneringen är det gott om "restmarker", vilket ger förutsättningar för områdets speciella fågelliv. Omväxlande med odlingsmarken finns björkdungar, torvhålor och den stora högmossen Hjortemossen.

Att hitta:
Man brukar hålla sig till "bilskådning" i området. Från Falköping tar man lämpligen landsvägen söderut mot Jäla. Utmed allén söder om Mönarps gård finns parkeringsmöjligheter för flera bilar.

Att se:
Området är känt som häckningsplats för flera fågelarter som blivit allt ovanligare i jordbrukslandskapet. Tofsvipa (uppåt 100 par) och storspov (15--20 par) har ännu ganska starka stammar här. Ett 15-tal par tornfalkar häckar i holkar på ladgavlarna. Andra arter som förekommer är t ex orre, hornuggla, ängspiplärka, gulärla och buskskvätta. Under riktigt goda sorkår kan jordugglor häcka (som mest ca 5 par 1988--89).
I juni är Mönarpsområdet ett av länets bästa för nattfåglar med gräshoppsångare (ca 30 sjungande), kärrsångare (25), näktergalar och vissa år åtskilliga kornknarrar och vaktlar.
Allra populärast är nog området under höst- och vårflyttningen, då bland annat många arter rovfåglar kan ses. Särskilt bra är det i samband med bakslag på våren (mars--april), då man ofta kan se stora mängder finkar födosöka i området. Sådana dagar ser man också flera stenfalkar och blå kärrhökar, och ibland upp till 20-talet fjällvråkar.
Ibland rastar flockar med sädgäss och år med översvämningar kan man se stora flockar med änder och vadare.
Höstetid ser man ofta samma arter som på våren, men individrikedomen är sällan lika imponerande.
Under vintern är området ett av de allra bästa i Skaraborg, framför allt vad gäller rovfåglar. Upp till ett 15-tal fjällvråkar, lika många tornfalkar samt några ormvråkar och varfåglar brukar övervintra. Kungsörnar ses regelbundet och ibland även stenfalk, blå kärrhök eller havsörn. Vissa år finns oskördade havrefält och då kan flockar på tusentals gulsparvar och finkar övervintra.

Strax norr om Mönarps gård finns flera torrbackar med fin flora, t ex smalbladig lungört. Intill Falköpingsvägen växer den mycket sällsynta tistelsnyltroten, som är parasit på tisteln brudborste.

Att tänka på:

Var noga med att inte parkera bilen på traktorvägar eller på annat sätt så att den kan tänkas vara till hinder för jordbruksredskap etc.

Historik:
Fram till slutet av 1800-talet var stora delar av området söder om Falköping ett mycket stort gungfly, med ett i jämförelse med våra dagar oerhört rikt fågelliv av vadare och annat. Gustav Kolthoff har beskrivit det i flera av sina skrifter. De odlade mossarna, som de såg ut på 1910-talet, har Olof Lagercrantz beskrivit i lyrik och prosa, bl a "Dikter från mossen" (1943).

Tillbaka till kartan.